Ze zhodnocení přípravy a výsledků voleb do zastupitelstev obvodů a města Ostravy


Ze zhodnocení přípravy a výsledků voleb do zastupitelstev obvodů a města Ostravy
konaných 10. a 11. října 2014 v působnosti Obvodní koordinační rady KSČM Ostrava 3



Vyslovujeme soudružské poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu voleb i voličům za podporu kandidátů a volebního programu KSČM

Děkujeme za poctivou práci a aktivitu dosavadním zastupitelům a nově zvoleným přejeme hodně elánu a úspěchů v činnosti pro občany

Volební výsledky jsou sice pro KSČM určitým zklamáním. Cenné jsou ale tím, že byly získány za sílícího tlaku pravice proti nám a stupňujícího se antikomunismu v čes­ké společnosti. Štvaní veřejnoprávních sdělovacích prostředků i česky psaného tisku, jehož vlastníci často sídlí v zahraničí, nebo jde o ekonomické magnáty v České republice, naše voliče nezmátlo a neodradilo je od podpory programu KSČM a jejich kandidátů.

Naší volební kampaň jsme zaměřili na priority, které se bezprostředně týkají života občanů. Obsaženy jsou ve volebních programech pro město Ostravu a konkretizovány v obvodních volebních programech. Zahrnují i návrhy řešení komunálních problémů a přehledy kandidujících za KSČM.

Po dobrých zkušenostech z předcházejících volebních kampaní, se v období od 22. září do 9. října 2014, kandidáti do zastupitelstev za KSČM (v doprovodu dalších funkcionářů a členů ZO KSČM) setkávali denně (kromě nedělí) na veřejných prostranstvích s občany, zejména v nejlidnatějším městském obvodě Ostrava – Jih. Zaznamenávali jsme značné zklamání a znechucení občanů z necitlivých praktik dosavadních koaličních sestav na radnicích a také menší ochotou zúčastnit se komunálních voleb.

Při neformálních diskuzích jsme zodpověděli množství dotazů, zejména ke způsobu úpravy hlasovacích lístků a vyslechli i kritické připomínky, především k palčivým problémům ve městě a k současné vnitropolitické situaci v České republice.

V obvodě Ostrava – Jih, jsme kromě využití placených výlepových ploch, instalovali na 14 frekventovaných místech panely v trojúhelníkovém uspořádání, na nichž byla prezentace na podporu volebních programů a kandidátů za KSČM do zastupitelstev města a městského obvodu.

Za zdařilé považujeme celoměstský předvolební mítink, uskutečněný 1. října 2014 na Masarykově náměstí v Ostravě i setkání našich kandidátů s občany ve Vítkovicích 4. října 2014. Zaslouženou pozornost získaly průjezdy našeho alegorického přívěsu ostravskými obvody s výzvou k podpoře a volbě kandidátů KSČM.

Někteří voliči podlehli populistické kampani, zejména nových uskupení, která často nemají kromě několika hesel (a lákavé nabídky předvolebního pohoštění) ani program.

Ustavili jsme operativní volební štáb pro přípravu voleb v obvodě Ostrava – Jih, jehož členy bylo prvých 17 kandidátů. Na pravidelných jednáních byla kolektivně posuzována příprava a realizace obsahových i organizačních záležitosti naší předvolební propagace a kontaktní kampaně. Jedním z přínosů je i zřízení naší www stránky.

V žádném ze šesti městských obvodů v působnosti naší Obvodní koordinační rady KSČM nedošlo oproti minulým volbám (v roce 2010) ke snížení počtu mandátů pro KSČM. V Nové Bělé jsme letos získali o dva mandáty více (celkem čtyři z 15) a starostou městského obvodu byl zvolen soudruh Lumír Bahr, kterému blahopřejeme.

Poděkování zaslouží všichni, kteří se na přípravě komunálních voleb podíleli. Vážíme si statečnosti kandidátů, kteří se nebáli veřejně se přihlásit ke své komunistické světonázorové orientaci.

Oceňujeme přístup těch, kteří vědomě přijali zařazení i na tak zvaná „nevolitelná“ místa na kandidátkách a přispěli tak k získání co největšího počtu hlasů pro naší volební stranu. Dík patří všem voličům – členům strany i sympatizujícím spoluobčanům – kteří svými hlasy podpořili kandidáty KSČM a naše volební programy.

Pro další období doporučujeme více využívat možnosti, že zasedání zastupitelstev jsou veřejná. Každý občan má tak možnost osobně se přesvědčit, jak jednotliví zastupitelé plní své povinnosti a zda uskutečňují to, co před volbami slibovali. Mohou také posoudit, jaké postoje zaujímají při řešení komunálních problémů v obvodech i městě Ostrava.

Pavel Holas, předseda Obvodní koordinační rady KSČM Ostrava 3

Sdílejte
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn