Volební program KSČM Zastupitelstva Města Ostravy 2014 – 2018


nadpisy_volby_2014_maleDobrou práci za dobrou mzdu 

Našim cílem je, aby Ostravané měli ve svém městě možnost získat dobré zaměstnání. V průběhu zavádění kapitalismu byly zlikvidovány desítky tisíc pracovních míst nejen ve výrobě, ale i v oblasti služeb pro občany. Je nejvyšší chvíle pro to, abychom nastoupili opačnou cestu tak, aby se Ostrava nestala brzy jen městem duchů. K tomu, abychom pomohli co největší části obětí nezaměstnanosti, chceme na úrovni města přispět následujícími kroky.

Podporou středních podniků a družstev
Podpoříme perspektivní živnostníky, střední podniky, podniky zaměstnávající zdravotně znevýhodněné a družstva., a to:
nabídkou pozemků či prostor pro podnikání,
poskytnutím dotace,
pomocí města při zpracování žádosti o dotaci z národních či evropských zdrojů.

Zakládáním podniků v inovativních oborech
Zaměříme se na podporu zakládání podniků v inovativních oborech, představujících naději na proměnu průmyslové skladby v Ostravě. Podpora bude mít formu:
nabídky pozemků či prostor pro podnikání,
poskytnutí dotace na rozjezd podnikání
pomoci města při zpracování žádosti o dotaci z národních či evropských zdrojů,
založení inovativního podniku s podílem města v případě, že to bude možné vzhledem k aktuální rozpočtové kondici města.

Zvýšením zaměstnanosti ve veřejných službách
Zvýšíme zaměstnanost v oblasti sociálních služeb pro seniory a volnočasových aktivit zajišťovaných městskými podniky.
Zvýšíme zaměstnanost tvorbou nových pracovních míst v oblasti údržby veřejných ploch zabezpečovaných odborně způsobilou městskou společností.

Příchodem podniků do průmyslových zón
Podpoříme umístění investorů v oborech s vyšší přidanou hodnotou ve stávajících i budovaných průmyslových zónách.

Maximálním využití veřejně prospěšných prací
Maximálně využijeme institutu veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané. Jedná se o státem dotovaná pracovní místa na omezenou dobu, jejichž cílem je aktivizace nezaměstnaných a zachování jejich pracovních návyků.

Tlakem na stejné pracovní a platové podmínky jako mají Pražané
Budeme vytvářet tlak na to, aby minimálně zaměstnanci v organizacích zřizovaných státem měli stejné pracovně právní a platové podmínky jako jejich pražští kolegové. V současnosti tomu tak není.

Zlevnění jízdenek a přechod na bezplatnou MHD

Město každý rok nalije do Dopravního podniku více než miliardu korun. Ten však každým rokem přepraví méně osob, zejména v důsledku neustálého zvyšování cen jízdenek a necitlivého rušení spojů. Je nejvyšší čas tento trend změnit a udělat z MHD opět lákavý způsob cestování. Co pro to uděláme?

Zlevnění jízdenek a zrušení čtyř zón
Prvním krokem bude výrazné zlevnění cestování městskou hromadnou dopravou. Jejich současná cena mnoho lidí odrazuje od cestování MHD, neboť jet autem nevyjde až tak dráž a při srovnání s větším komfortem automobilu je pro mnoho lidí volba jasná.
Počítáme se zrušením čtyř ostravských zón a jejich nahrazení jedinou s tím, že cena dlouhodobé jízdenky bude pod úrovní současné jednozónové jízdenky.

Bezplatná MHD pro děti a seniory
Zavedeme bezplatnou dopravu pro seniory, kteří odchodem do důchodu ztrácejí značnou část své dřívější kupní síly.
Zavedeme bezplatnou dopravu pro děti do 15 let, abychom rodinám ušetřili finanční prostředky, které mohou investovat do vzdělávání a volnočasových aktivit svých dětí.

Konec hloupému rušení spojů
K úbytku cestujících dochází rovněž v důsledku mnohdy neodůvodněnému rušení spojů či některých linek v uplynulém volebním období. Takové zásahy je nutno prověřit a situaci napravit

Evropské dotace do MHD
Budeme se maximálně snažit využít evropských dotací nejen k obnově vozového parku MHD, ale i k potřebným úpravám infrastruktury.

Bezplatná MHD pro všechny
Našim strategickým a konečným cílem je zavedení bezplatné MHD v Ostravě. Jsme přesvědčeni, že bezplatná MHD je budoucností všech moderních měst.

V případě, že se díky bezplatné MHD konečně po letech masivních úbytků cestujících podaří zvýšit využívání hromadného cestování, můžeme očekávat nemalá pozitiva, a to zejména:
snížení znečištění ovzduší, prašnosti a hlučnosti, v souvislosti se snížením individuální přepravy,
snížení nezaměstnanosti vzhledem k tomu, že bude výhodnější cestovat za prací i na druhý konec města,
podporu městské ekonomiky – bude snadnější cestovat za službami a současně zůstane v rodinných rozpočtech více peněz, takže vzroste kupní síla občanů.

Graf nám ukazuje, maximální možný dopad zavedení bezplatné MHD na rozpočet města, přičemž nejsou započteny očekávané úspory v Dopravním podniku. Skutečný dopad tak bude ještě nižší. Ne že by to rozpočet vůbec nepoznal, ale není to tak zásadní zásah, aby bezplatnou MHD v Ostravě někdo mohl označit jako ekonomicky nereálnou utopii. Občané se prostě mohou svobodně rozhodnout, zda je pro ně důležitější stavět další megastavby, které budou zatěžovat provozní rozpočet města, utápět peníze v IT systémech a nákupech nemovitostí či cestovat bez jízdenek.

Bezpečnost – právo – pořádek

Jedním z průvodních jevů současnosti je rostoucí zločinnost ohrožující bezpečnost a klid občanů. Redukce sil Policie ČR za Nečasovy vlády a amnestie exprezidenta Klause vedly ke zhoršení už tak špatné situace v této oblasti. V poslední době dochází k obratu v přístupu státu k Policii ČR a ta tak opět začíná plnit své funkce. Je potřebné co nejvíce koordinovat síly a zaměřit se na obnovení klidu a pořádku v našem městě. Povaleči, drogoví dealeři a další nekalé živly musí jasně pocítit, že Ostrava jim nepatří.

Posílení hlídkové činnosti
Posílíme hlídkovou činnosti městské policie a budeme totéž žádat rovněž po Policii ČR.

Rozšíření kamerových systémů
Rozšíříme kamerový systém včetně pořízení dalších přenosných zařízení umožňujících nasazení v krizových oblastech a krizových situacích.

Ne ubytovnám!
Využijeme všech možností pro eliminaci ubytoven vydělávajících na odporně nastaveném sociálním systému.

Spolupráce městské policie s občany
Vytvoříme podmínky pro vyšší míru zapojení občanů do řešení situace v krizových lokalitách.

Omezení nočních prodejen alkoholu
Omezíme noční prodejní dobu „hladových oken“ v případě, že prodávají alkoholické nápoje. Taková místa působí jako mucholapka pro orgie živlů narušujících pořádek ve městě.

Ne hracím automatům
Podporujeme plošný zákaz výherních hracích přístrojů ve městě.

Hlídání dětských hřišť
Vyčleníme zaměstnance, jejichž úkolem bude stálý dohled nad dětskými hřišti, která se často stávají shromaždištěm nejrůznějších živlů.

Materiální podpora složek integrovaného záchranného systému
Budeme podporovat obnovu a pořízení techniky pro zajištění akceschopnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (policie, záchranáři, hasiči).

Sdílení kol v Ostravě

Ve velkých evropských městech jsou běžně provozovány systémy sdílení kol, kdy si lidé mohou za mírný poplatek půjčit kolo u jednoho stojanu, zajet si kam potřebují a vrátit je u stojanu jiného. Chceme postupně vybudovat systém sdílení kol i v Ostravě.

Kvalitní cesty a chodníky

Stav cest a chodníků v Ostravě má daleko k dokonalosti. Je proto nejvyšší čas napnout síly k tomu, aby v příštím volebním období se jejich stav výrazně zlepšil.

Navýšení rozpočtu na opravy komunikací
Navýšíme celkový rozpočet na opravy chodníků a cest.

Koordinace s opravami podzemních sítí
Opravy budeme provádět plánovitě a v návaznosti na opravy vodovodů, kanalizací a jiných sítí, aby se nově opravené cesty nenarušovaly jejich pozdějšími opravami.

Rozšíření možností parkování
Budeme usilovat o zvýšení počtu parkovacích ploch v Ostravě.

Nerozprodávat městský majetek

KSČM je zásadním odpůrcem filosofie, která říká, že město neumí hospodařit, a proto se má svého majetku zbavit. Tímto názorem se ostatně jen zastírá fakt, že cílem prodeje majetku v minulosti v této zemi bylo převést ziskové podniky zahraničním zájemcům, popř. zalepit díry ve veřejných rozpočtech.

Zabránit tendencím prodeje městských podniků
S železnou pravidelností se v každém volebním období objevují tlaky na privatizaci některých podniků, ať již se jedná o Ostravské krematorium, Městskou nemocnici, OVANET, a další. Cílem KSČM je zabránit tomuto rozprodeji.

Udržet v majetku města stávající bytový fond
Město v minulosti disponovalo významným bytovým fondem. Z více než 46 tis. bytů, které město vlastnilo ještě v polovině 90. let, zůstalo ke konci minulého roku v majetku města pouze něco přes 13 tis. bytů. Městský bytový fond je přitom významný, neboť umožňuje zabezpečit cenově dostupné bydlení pro občany a nadto je i zdrojem rozpočtových příjmů z vybraného nájemného. Další prodej bytů je tak velmi nerozumný.

Neprodávat strategické pozemky bez záruky jejich rychlého využití
Nebudeme prodávat investorům a developerům atraktivní a strategické pozemky bez záruky jejich rychlého využití. Tito investoři mnohdy kupují pozemky, aby si do nich uložili své volné zdroje. Nesmí být úkolem města jim v této jejich investiční strategii pomáhat. Prodat městský pozemek je možné pouze tehdy, když investor přijde s dobrým nápadem a zaváže se k jeho rychlé realizaci.

Zábavní park v Ostravě a podpora dalších atraktivit

Ostrava je plná zajímavých cílů pro turisty. Dle statistických ukazatelů je možno zaznamenat rostoucí zájem turistů o naše město. S naší podporou proto mohou počítat organizace, které provozují tyto zajímavé turistické atraktivity, které jsou jak vhodnými místy k relaxaci Ostravanů, tak zdrojem pracovních míst pro naše občany (např. ZOO, Svět techniky Ostrava, Landek Park, Důl Michal, a další).

Zábavní park
Výrazným obohacení Ostravy by bylo vybudování zábavního parku. Vymezíme proto vhodnou lokalitu, nabídneme jí investorovi, popř. jiným způsobem podpoříme vybudování velkého zábavního parku v Ostravě.

Ostravský pas
Občanům Ostravy nabídneme Ostravský pas, který jim umožní levnější vstup do kulturních a sportovních zařízení města, na kulturní akce podpořené městskými dotacemi, popř. do dalších zařízení, které se rozhodnou přidat k této aktivitě.

Odpovědné hospodaření

Potřeby města jsou rozsáhlé a zdroje omezené. Z tohoto důvodu je nutno každou korunu dvakrát obracet, než bude vydána. Současně je nutno zbránit, tomu, aby se korupčně i nekorupčně na městském rozpočtu kdokoliv přiživoval.

Řádná příprava a realizace zakázek
Zabezpečíme řádnou přípravu zakázek, přísné sankce v případě neplnění povinností a minimalizaci víceprací.

Koordinace při získávání dotací
Zajistíme větší koordinaci v oblasti získávání dotací a zřízení pracoviště, které bude tuto oblast zabezpečovat pro město, jím zřízené organizace i městské obvody.

Nepodlehnout dotačnímu otroctví
Dotace jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Jelikož dotace, které město získává, vyžadují spolufinancování z městského rozpočtu, musíme vždy pečlivě zvážit, zda v daném okamžiku čerpání dotace neohrozí financování jiných potřeb města. Navíc je nutno pečlivě zvažovat, jaké provozní výdaje vyvolá v budoucnosti investice, která se díky získané dotaci může zdát v současnosti levnou.

Zvýšení racionalitu v oblasti městem poskytovaných dotací,
Stanovíme přesněji cíle v jednotlivých podporovaných oblastech (kultura, sport, školství, apod.) tak, aby bylo přesněji jasné, co město bude podporovat a co nikoliv. I dotační systémy musejí být navrženy tak, aby vedly k dosažení žádoucího cíle.

Úvěry na předfinancování projektů
Využijeme případné úvěry výhradně na předfinancování projektů tak, aby se nezvyšovalo zadlužení města.

Provedeme reformu v oblasti městských společností

Město je zřizovatelem celé řady organizací, které mnohdy zabezpečují podobné činnosti. Je čas zamyslet se nad tím, zda by nebylo lepší např. sloučit tři kulturní domy do jedné organizace, popř. sloučit některé podniky zabezpečující komunální služby. Provedeme rozbor možností sloučení jednotlivých podniků, popř. změny obchodních společností na příspěvkové organizace s cílem dosažení úspor při zachování rozsahu zabezpečovaných veřejných služeb a zaměstnanosti v daných podnicích a na jejím základě přistoupíme k reformě v oblasti městských společností.

Zrušíme místní poplatek za komunální odpad
Místní poplatek za komunální odpad s vysokou administrativní náročností a vysokými nedoplatky (zhruba 30 mil. Kč ročně) nahradíme zvýšením daně z nemovitostí. Při stanovení výše daně budeme postupovat tak, aby domácnosti nepocítily negativní dopad na své peněženky.

Omezení dotací církevním subjektům
V návaznosti na „církevní restituce“ budeme postupně omezovat dotace subjektům, jejichž zřizovatelem jsou církve. Církve jasně deklarovaly, že finanční prostředky získané z tzv. finančních náhrad, které jim budou vypláceny státem, potřebují proto, aby mohly opravovat církevní stavby či poskytovat sociální služby. Bereme jejich deklaraci vážně a chceme jim otevřít prostor pro její realizaci.

Racionalizace systému veřejné správy
Navrhneme do veřejné diskuze nový model dělení kompetencí a financí mezi městem a obvody s cílem dosažení úspor a zlepšení efektivnosti výkonu veřejné správy.

I Ostravané musí dýchat

Vzduch, který v Ostravě dýcháme, patří k nejhorším nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Největším problémem je mikroskopický polétavý prach usazující se v dýchacích cestách a plících a mající nepříznivý dopad na zdraví Ostravanů. Ačkoliv největší odpovědnost za nepříznivý stav ovzduší nese stát, který nevyvinul dostatečné úsilí směřující ke změně ekonomické struktury našeho regionu, lze i v rámci komunální politiky činit opatření, která povedou k částečnému řešení problému.

Tlak na znečišťovatele
Z pozice města jako účastníka správních řízení vyvineme tlak na znečišťovatele směrem k ekologizaci jejich provozů.

Preference hromadné dopravě
Chceme z MHD učinit znovu atraktivní formu cestování po městě, a to nejprve zlevněním jízdenek a následně pak bezplatnou MHD.

Podpora výměně domovních zdrojů vytápění
Budeme poskytovat dotace, popř. bezúročné půjčky na výměnu domovních zdrojů vytápění. Chceme tak podpořit program krajských „kotlíkových dotací“ a umožnit občanům snadněji získat peníze na dofinancování výměny zdroje vytápění (krajská dotace pokrývá jen část nákladů a město může touto formou svým občanům poskytnout zbytek).

Pravidelný úklid komunikací
Zabezpečíme včasné odklízení posypového materiálu po zimní údržbě, pravidelné čištění všech místních komunikací a letní kropení prašných cest.

Regulace prašnosti při přepravě nákladu
Vyhláškou stanovíme podmínky pro zmírňování prašnosti při stavebních pracích a přepravě sypkých materiálů. Znečišťující materiál bude možno přepravovat pouze v uzavřeném nákladovém prostoru, popř. zakrytý plachtou.

Promyšlená výsadba zeleně
Budeme realizovat výsadbu zeleně podél komunikací a na veřejných prostranstvích.

Zrychlení výstavby kanalizací

Ačkoliv to zní téměř neuvěřitelně, i v Ostravě ještě existuje řada domácností, které nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci. Našim cílem bude
zrychlení dostavby chybějících kanalizací
zajištění levného odvozu odpadních vod pro občany, které město nenapojilo na kanalizaci, a kteří platí stočné.

Kvalitní vzdělání a dobré podmínky pro děti

Dobré zdělání je tím nejvyšším vkladem, který můžeme, kromě rodičovské lásky, svým dětem dát. Chceme, aby ostravské děti mohly co nejvíce rozvinout svůj talent, a to bez ohledu na peněženky svých rodičů.

Podpora technickému a přírodovědnému vzdělávání
Podpoříme technické vzdělávání na základních školách:
dotacemi na znovuvybudování školních dílen a
dotacemi na technické a přírodovědecké kroužky

Podpora jazykovému vzdělávání
Podpoříme výuku světových jazyků na ZŠ formou úhrady nákladů na literaturu, rodilé mluvčí a jazykové kroužky.

Navýšení finančních prostředků na ozdravné pobyty dětí
Našim cílem je navýšit finanční prostředky na ozdravné pobyty dětí v přírodě a rovněž reformovat systém jejich poskytování tak, aby bylo zaručeno, že každé dítě se bude moci vydat na takový pobyt minimálně jednou během školní docházky a jednou během předškolního věku.

Dostatečné kapacity ve školkách
Budeme průběžně v návaznosti na velikost nastupujících ročníků uzpůsobovat kapacity v mateřských školách tak, aby bylo možno umístit všechny děti.

Zařízení pro děti mladší tří let
Zabezpečíme budování kapacit pro umístění dětí mladších tří let, jejichž rodiče se rozhodli pracovat.

Soutěže pro děti
Podpoříme pořadatele městských soutěží pro děti v různých oblastech poznání.

Dotace pro žákovské kolektivy
Zavedeme mini-dotace pro žákovské kolektivy, které tak s podporou města budou moci zorganizovat určitou aktivitu pro své okolí (třeba nacvičit divadlo, zorganizovat sportovní akci, apod.).

Péče o mimoškolní zábavu dětí
Vytvoříme promyšlenou síť zařízení pro odpolední zábavu dětí a navýšíme finanční podporu pro organizace pracující s dětmi (sportovní kluby, kulturní soubory, hasiči, apod.).

Dotace na nákup školních potřeb pro prvňáky
Poskytneme školám, jejichž zřizovatelem je město dotaci na pořízení základních školních potřeb pro prvňáky.

Sport a kultura pro radost

Více sportovních ploch a dětských hřišť
Zabezpečíme opravu stávajících a budování nových sportovních a herních ploch (venkovní posilovny, skate parky, kurty, cyklistické dráhy, průlezky apod.) rozmístěných rovnoměrně v jednotlivých částech města.

Otevřená školní hřiště
Zabezpečíme otevřenost školních hřišť veřejnosti a nabídku atraktivního programu na těchto hřištích.

Podpora pro sportovní kluby
Zvýšíme podporu neprofesionálním sportovním klubům pracujícím s dětmi a tělovýchovným kroužkům na školách.

Podpora sportovním akcím pro veřejnost
Podpoříme akce, jejichž smyslem je aktivní zapojení veřejnosti do sportovních aktivit (sportovní dny, turnaje pro občany, apod.)

Podpora novým kulturním akcím
Zaměříme se na významnější podporu nových akcí (divadelní přehlídky, hudební festivaly) tak, abychom jim pomohli v jejich rozvoji.

Zelená neprofesionální kultuře
Ve větší míře podpoříme ostravské amatérské kulturní soubory (ochotnická divadla, hudební skupiny, apod.)

Podpora kulturním organizacím města
Jsme pyšní na vysokou úroveň kulturních organizací zřizovaných městem (Národní divadlo Moravskoslezské, Janáčkova filharmonie, Divadlo loutek Ostrava) a je našim cílem vytvořit podmínky pro jejich další rozvoj.

Důstojný život seniorům

Vhodné bydlení pro seniory
Rozšíříme nabídku bydlení v domovech seniorů a bytech s doprovodnými službami.

Zvýšení nabídky terénních služeb pro seniory
Rozšíříme nabídku služeb pro seniory (nákupy, úklid, strava, apod.), kteří žijí ve svém původním prostředí.

Podpora volnočasových činností důchodců
Výrazněji podpoříme aktivity zaměřené na volný čas seniorů. Dosavadní úroveň podpory těchto aktivit ze strany města je doslova ostudná. Zabezpečíme výstavbu hřišť pro seniory na území Ostravy.

Kvalitní sociální služby a zdravotnictví

Modernizace městské nemocnice
Zabráníme privatizaci městské nemocnice a budeme prosazovat její postupnou modernizaci a zvyšování kvality zdravotní péče.

Sociální služby v režii města
Vyvineme úsilí, aby sociální služby (např. osobní asistence a pečovatelská služba pro seniory, apod.) zabezpečovalo město v daleko větší míře samo, resp. prostřednictvím svých organizace.

Ne sociálnímu byznysu
Zastavíme podporu těm organizacím, které si udělaly ze sociálních služeb solidní byznys a jejichž činnost nevykazuje dostatečné přínosy.

Ve všech obvodech žijí Ostravané

Rovnoměrné financování potřeb občanů jednotlivých obvodů
Ve všech městských obvodech žijí Ostravané, kteří si zaslouží stejnou péči města. Zabezpečíme proto rovnoměrné pokrytí potřeb v jednotlivých částech města.

Bankomaty i v okrajových městských obvodech
Vyvineme úsilí k umístění bankomatů i v okrajových částech města.

Udržení poštovních služeb
Našim cílem bude zachování rovnoměrného pokrytí města pobočkami České pošty.

Sdílejte
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn

    Leave a comment

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Správně vyplňte. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.